මහාචාර්ය පූජ්‍ය වල්පොල රාහුල හිමි අවලෝකනය වල්පොල රාහුල හිමියන්ගේ ජීවිතය අපට වැදගත් වන්නේ අද සංඝ සමාජය මුහුණදී තිබෙන තත්වය සැලකිල්ලට ගැනීමේදීය. භික්ෂූන් දේශපාලනයේ යෙදීම යනු කුමක්ද යන්න ගැන පැහැදිලිව නිරවුල්ව උන්වහන්සේ අදහස් දක්වා තිබේ.  ජීවිතයේ බොහෝ විවාද සම්පන්න අවස්ථාවන්ට මුහුණදී තිබෙන අතර, නිර්භයව ඕනෑම බලවතෙකු…