මහාචාර්ය චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවර ඔබ සහ ගාමිණී වියන්ගොඩ මහතා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ලාංකික පුරවැසිභාවය අභියෝගයට ලක් කරමින් අධිකරණය ඉදිරියට යෑම හදිසියේ සිදුවූ දෙයක්ද? නැහැ. අපි අභියාචනාධිකරණයට ගියේ කලින් ගත් ක‍්‍රියාමාර්ගයක අවසානය විදියටයි. අපි ඊට කලිනුයි ඒ ගැන පොලීසියට පැමිණිලි කළේ. ඒ පැමිණිල්ල කාලයක් තිසේ බලා ඉඳලා…