කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා සැප්තැම්බර් 17 වැනිදා ඬේලි මිරර් පුවත්පතට සම්මුඛ සාකච්ඡුාවක් ලබා දී තිබුණි. එහිදී ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය හා විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය අහෝසි කිරීම ගැන අදහස් දක්වා තිබුණි. මේ එම සම්මුඛ සාකච්ඡුාවලදී විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය ගැන ඔහු දැක්වූ අදහස්වල සංක්ෂිප්තයකි. අනුරංග ජයසිංහ අපි අහන්න  ඕනෑ…