ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලදී තමාට නිසියාකාරව ඉන්ධන ලැබෙනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳ සැකයක් පාරිභෝගිකයන්ගේ සිත් තුළ ඇතිවන අවස්ථා ඕනෑතරම්ය. එක් පැත්තකින් ඉන්ධනවල ප්‍රමිතිය පිලිබඳ සැකයක් ඇතිවෙයි. තවත් පැත්තකින් මීටරයේ සඳහන් වන ඉන්ධන ප්‍රමාණයම ලැබෙනවාදැයි සැකයක් ඇතිවෙයි. තමන්ගේ තෙල් ටැංකිය නිශ්චිත ප්‍රමාණයකට අඩුව තිබියදී එය සම්පූර්ණ කොට ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන්ම…