රේගු නිලධාරීන්ගේ ත්‍යාග අරමුදල ගැන ඇතැම්විට ඔබ අසා ඇතුවා විය හැකිය. ලංකාවේ ඇති වසර ගණනාවක් පැරණි, නවීකරණය විය යුතුම පනතක් වන රේගු පනතෙන් එය පිහිටුවා ඇත්තේ රේගුවේ වංචා ¥ෂණ මුලිනුපුටා දැමීමේ අරමුණෙනි. රේගු නිලධාරීන් වංචාවට හා ¥ෂණයට යොමුවීම වළක්වමින් ඔවුන්ව ¥ෂණ වැළැක්වීමේ වැටලීම් සඳහා දිරිමත්…