චන්ද්‍රගුප්තගේ වික‍්‍රමය මේ සිතුවමේ දක්නට ලැබෙන්නේ තාප්පය මත පින්සලෙන් එක මක එක වැකි සටහන් කිරීම සහ පොස්ටර් එක මක එක අලවා ඒ වගේ ම ඒවා තරගකාරීව ඉරා දමා ඇති ස්වභාවයකි. මෙහි මාතෘකාව සිංහල උච්චාරණයෙන් ගත් විට එය හුදෙක් නාගරික ජන සමාජය තුළ ඇති තාප්පය යන්නට…