පසුගිය දිනෙක මම කට්ට කාෂ්ඨක අව්වක නැහැවෙමින් යාපනයේ ලන්දේසි කොටුපවුර දෙස සිට වෙරළ අස පාරේ ගුරුනගර් නම් පැරණි ධීවර ගම්මානය දෙසට ඇවිද ගියෙමි. ඉන්පසු එතැනින් ගුරුනගර් ධීවරයන්ගේ බෝට්ටු මුහුදට දමන ගුරුනගර් ජැටියට ද ගියෙමි. යාපනය කවදත් මට ප‍්‍රියය. එය වචනයෙන් විස්තර කරන්නට බැරි හැඟීමක් මසිතට…