දැනට අප රටේ පවතින්නේ කොරෝනා අර්බුදය විසින් ඇති කරන ලද මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් පමණක්ම නොවේ. මෙවැනි වසංගතවල ඇති එක් ගතිකත්වයක් නම්, එය මැඞීමට ගන්නා ක‍්‍රියාමාර්ග විසින් සමාජ, ආර්ථික හා දේශපාලන අර්බුද නිර්මාණය කරනු ලැබීමයි. ඒ තුළින් සමාජයේ සාමාන්‍ය තත්වයන් තුළ යටගැසී තිබෙන ප‍්‍රතිවිරෝධතා සහ ඉරිතැලීම්…