– පොලිස්පති, මානව හිමිකම් කොමිසමේ සාමාජික තනතුරුවල පුරප්පාඩු ගැන ජනපති පියවර අරගෙන නැහැ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ පුරප්පාඩු වූ තනතුරක් සහ පොලිස්පති තනතුරේ පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට අදාලව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිය වගකීම ඉටු නොකිරීම පිළිබඳව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අවස්ථා කිහිපයකදී සාකච්ඡා කර ඇති බව වාර්තා…