ඔබේ ගම් පළාත මොකක්ද? උපන් ගම තමයි කොල්ලුපිටියේ පොල්වත්ත. එක් පැත්තකින් කොල්ලුපිටියේ පන්සල, අනෙක් පැත්තෙන් බේරේ වැව, තව පැත්තකින් මුහුද, අරලියගහ මන්දිරය තව පැත්තකින්. දැන් වගේ නෙවෙයි, ඒ කාලයේ අපි හැමතැනම සැරිසරනවා. මහා මාවත් තිබුණේ නැහැ. පොල්වත්ත සහ ඒ අවට වතු කිහිපයක් තිබුණා. ඒ ප්‍රදේශවල…