වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජිකයන් අතරින් තුනෙන් දෙකකට වැඩි අනුමැතියෙන් විසුරුවා හැර සිංහල හින්දු නව වසරට පෙර මහමැතිවරණය පැවැත්වීමේ සැලසුමක් ඇතැයි මාධ්‍යවල ප‍්‍රචාරය වුවද, මැතිවරණ කොමිසමට එම දිනවල මැතිවරණය පැවැත්වීමේ හැකියාවක් නැතැයි දැනුම් දුන් නිසා එම උත්සාහය අත්හැර දමා ඇතැයි වාර්තා වේ. මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් මැතිවරණ…