ටැබූ සබ්ජෙක්ට්ස් (පසුගිය දෙසතිය හා බැඳේ.) ‘ඔබතුමා හිට්ලර්වරයෙක් විදියටත් හඳුන්වලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මතක් කරනවා හිට්ලර් කෙනෙක් වෙලා හරි මේ රට හදන්න කියන එක තමයි මහා සංඝරත්නය අවසාන වශයෙන් මතක් කරන්නේ.’ :වෙඬරුවේ උපාලි අනුනාහිමි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති පදවියට පත් වීම තියා මහින්දවාදී කඳවුරෙහි…