අනිද්දා සති අන්ත අලූත්ම පුවත්පත අද සිට ඔබට මහත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්වමු. එය අලූත්ම හා නවීන පුවත්පතක් වනවාට අමතරව, මෙතෙක් කාලයක් ඔබ හොඳින් දන්නා මා ඇතුළු අනිද්දා සංස්කාරක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් මෙතෙක් නිමග්නව සිටි මාධ්‍ය භාවිතාවේම දිගුවක්ද වෙයි.   අනිද්දා පිටු විස්ස මත, ලංකාවේ හා ලෝකයේ…