■ ඉඳුවර බණ්ඩාර

සෞඛ්‍ය සේවාවට අදාල වන්නාවූ සියලුම සේවාවන්, වැඩ හා ශ්‍රම දායකත්වයන් සහ තවත් සේවා කිහිපයක් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

ඒ ආකාරයට ජුනි 02 වැනිදා රාත්‍රියේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස නම්කරන ලද අනෙකුත් සේවාවන් වන්නේ ලංකා සතොස, සමූපකාර තොග වෙළඳ සංස්ඨාව, ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව හා සමූපකාර සමිති මගින් සිදුකරනු ලබන ද්‍රව්‍ය සැපයීම, ගබඩා කිරීම, බෙදා හැරීම හා නියාමන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය වන්නාවූ සියලූ සේවාවන්, වැඩ හෝ ශ්‍රම දායකත්වයන්ය.

ඊට අමතරව පලාත් සභා යටතේ පාලනය වන සියළු රජයේ කාර්යාලවලට අදාල සේවාවන්, වැඩ හෝ ශ්‍රම දායකත්වයන්ය.■