ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින්, අභියාචනාධිකරණයේ වැඩබලන සභාපතිවරිය හැටියට දීපාලි විජේසුන්දර මහත්මිය පත්කිරීම නිසා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කිරීමක් සිදුවී ඇති බව වාර්තා වෙයි.
මීට පෙර අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති ධුරය සඳහා දීපාලි විජේසුන්දර මහත්මියගේ නම ජනාධිපති සිරිසේන විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට යෝජනා කරන ලද අතර, ඇය එසේ පත්කිරීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් ප්‍රතික්‍ෂෙප කෙරිණි. එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ වෙනත් නමක් ව්‍යවස්ථා සභාවට යැවිය යුතු වුණත්, ජනාධිපතිවරයා එසේ නොකොට, ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් ප්‍රතික්‍ෂෙප කරන ලද දීපාලි විජේසුන්දර මහත්මිය අභියාචනාධිකරණයේ වැඩබලන සභාපති හැටියට පත්කරන ලදි.
ව්‍යවස්ථාව අනුව වැඩ බැලීමට විනිසුරුවරයකු පත්කළ හැක්කේ අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයා විදේශගත වුවහොත් හෝ නිලයේ කර්තව්‍යයන් කරන්නට අපහසු තත්ත්වයක සිටියහොත් පමණකි. එහෙත්, හිටපු සභාපති ප්‍රීති පද්මන් සූරසේන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පත්කිරීමත් සමග අභියාචනාධිකරණ සභාපති ධුරය හිස්විය. සභාපති ධුරය හිස්ව ඇති විට නව සභාපතිවරයකු පත්කරනවා මිස වැඩබලන සභාපතිවරයකු පත්කරන්නට ජනාධිපතිවරයාට බලයක් නැත. එහෙත්, ඔහු දීපාලි විජේසුන්දර මහත්මිය දින 14ක කාලයක් සඳහා සභාපති ධුරයට පත්කළ අතර, පසු අනුමැතිය සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට ඉදිරිපත් කොට අනුමැතිය ලබාගන්නා ලදි. දීපාලි විජේසුන්දර මහත්මියගේ වැඩ බලන සභාපති ධුරයේ දින 14ක නිලකාලය 23 වැනි බදාදා නිමවූ අතර ඉන් පසු අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයකු නැති තත්ත්වයක් උදාවිය.
ඒ තත්ත්වය යටතේ නැවතත් දීපාලි විජේසුන්දර මහත්මිය වැඩබලන සභාපති හැටියට ජනවාරි 30 වැනිදා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කරනු ලැබ ඇති නමුත් අනුමැතිය සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට ඇගේ නම ඉදිරිපත් නොකළ බවද වාර්තා වෙයි. මෙය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන ජනාධිපතිවරයා විසින් උල්ලංඝනය කරනු ලැබීමකි.■

අරුණ ජයවර්ධන