කොළඹ පෝට් සිටියේ ඉදිකිරීමක් සිදුකිරීමට නියමිත හා හම්බන්තොට වරාය තුළ ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත චීන සමාගම් දෙකකට ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන පනත යටතේ බදු සහන ලබාදී ඇත.
පෝට් සිටි කලම්බු ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් හා සිලෝන් ටයර් මැනුෆැක්චරින් කම්පැණි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් එම බදු සහන ලබාදුන් චීන සමාගම් දෙක වේ. බදු සහන ලබාදුන් පෝට් සිටි සමාගම කොළඹ පෝට් සිටිය තුළ කුළුණු පහකින් සමන්විත ඉදිකිරීමක් කිරීමට නියමිත අතර සිලෝන් ටයර් සමාගම හම්බන්තොට වරාය ආයෝජන කලාපයේ සිට අපනයනය සඳහා ටයර් නිපදවීමට නියමිතය. මින් පෝටි සිටි සමාගමට වසර 15ක ආදායම් බදු නිදහසක්ද, සිලෝන් ටයර් සමාගමට වසර 12ක ආයතනික ආදායම් බදු නිදහසක්ද ඇතුළු රේගු, වැට්, පැල් යන බදු සහන ලබාදී තිබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් වූ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදන මුදල් ඇමතිවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මාර්තු 05 හා 23 දින සහිතව නිකුත් කර තිබේ.■