කොළඹ ගෝල්ෆේ පිටියේ තණ වැස්ම පවත්වාගෙන යෑම සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 125ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ලබාදෙන බව හෙළිවී ඇත.
ඒ එහි සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් හා වරාය වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් අතර එහි සේවක වැටුප් සම්බන්ධයෙන් මාර්තු 22 වැනිදා පැවති සාකච්ඡාවකදීය.
ගෝල්ෆේස් පිටියේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා වරාය සේවකයන් මෙන්ම නාවික හමුදා සාමාජිකයන්ද යොදවා ඇති තත්වයක් තුළ මෙම මුදල් වෙන්කිරීම 2021 වර්ෂයේ සිට ආරම්භ කර ඇත. ■